loutka používaná při programuPapilio – Program v mateřské škole k primární prevenci problémů v chování a pro podporu sociálně emoční kompetence

Papilio je program pro mateřské školy, který redukuje, respektive eliminuje problémy v chování a podporuje základní sociálně emoční kompetence. Studie dokazují, že díky tomuto programu lze dlouhodobě předcházet rozvoji násilí a závislostí. Německý originál je ke shlédnutí zde.

Autorky: Heidrun Mayer, Petra Heim, Herbert Scheithauer a Beatriz Barquero

(20.1.2009) 

 

 


Vliv volnosti ve výchově na psychickou odolnost předškolních dětí

Tento článek, publikovaný v elektronickém časopise E-psychologie,  pojednává o volnosti poskytované vychovatelem jako o konkrétním výchovném prostředku, který ovlivňuje utváření psychické odolnosti u předškolních dětí.

autorka: Júlia Berthótyová

(23. 11. 2009)

 


Struktura dětské vnímané vlastní účinnosti

výtah z článku o výzkumu replikovatelnosti faktorové struktury škál pro vnímanou vlastní účinnost u dětí (Children's Perceived Self-Efficacy scales (CPSE), Bandura, 1990) v Itálii, Maďarsku a Polsku.

Originál najdete zde.

autoři: Concetta Pastorelli; Gian Vittorio Caprara; Claudio Barbaranelli; Jarek Rola; Sandor Rozsa; Albert Bandura

(12.11.2009) 

 


Vnímaná vlastní účinnost 

Článek o self-efficacy publikovaný v Encyclopedia of Human Behavior.

Autor: Albert Bandura

(12. 11. 2009) 

 

 


Sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury

Uvedení do sociálně kognitivní teorie od našeho předního odborníka v oblasti sociální psychologie. Článek byl publikován v Československé psychologii 36/5.

autor: Jaromír Janoušek

(4.04. 2006)

 

 


Aspirační úroveň, výkonový motiv a sebeuplatnění jako psychologické faktory výkonnosti ve společenských podmínkách

 Autor v příspěvku rozebírá psychologické koncepty zabývající se výkonem a účinností - úroveň aspirace dle K. Levina a F. Hoppa a dalších, výkonový motiv dle D. McClelanda, J. Atkinsona a dalších, self-efficacy A. Bandury.

autor: Jaromír Janoušek

(20.1.2009)

 


SOCIÁLNÍ OPORA JAKO VÝZNAMNÝ PROTEKTIVNÍ FAKTOR

Sociální opora je multidimenzionální konstrukt, u kterého dosud nebyly prozkoumány všechny jeho dimenze a jejich role v souvislosti se stresem a nemocí. Především nelze při zkoumání podstaty působení procesu sociální opory pominout širší sociální kontext, ve kterém se tento proces děje. Přesto, že je tvrzení o protektivním vlivu sociální opory jedním z pilířů ve výzkumu stresu, nejsou výsledky studií, které se tento protektivní vliv pokoušely doložit, jednoznačné. Některým studiím se nepodařilo pozitivní vliv potvrdit, některé dokonce naznačují, že sociální opora může mít i negativní účinek. Krauseho studie ukazují, že pozitivní vliv sociální opory je u seniorů moderován sociálně ekonomickým statusem - projevuje se ve vyšších sociálních třídách, a nikoli v nižších. Doposud se nikdo nezabýval otázkou, zda toto alarmující zjištění platí i v jiných věkových kategoriích. V české vědě je komplexní systematický výzkum sociální opory teprve ve svých začátcích. Vzhledem k postupující socioekonomické diferenciaci společnosti, ve které budou některé stresory a jejich latentní negativní důsledky stále zřetelněji sociálně distribuovány, je výzkum sociální opory stejně jako jiných protektivních faktorů nanejvýš naléhavý.

Československá psychologie 1999 / ročník XLIII / číslo l

Autoři: Iva Šolcová, Vladimír Kebza

(20.1.2009)

 


Self-efficacy během dětství a adolescence. Doporučení pro učitele a rodiče. 

Článek obsahuje konkrétní rady pro rodiče a učitele, které vycházejí z poznatků sociálně kognitivní teorie. Článek je kapitolou z knihy "Adolescence and Education", Frank Pajares a Tim Urdan (editoři), vydal Information Age Publishing, Greenwich, 2006. Článek byl přeložen se souhlasem autora. Zde je přístupný originál.

autor: Frank Pajares

(23.08. 2007)

 

 


Sociálně kognitivní teorie morálky Alberta Bandury

Publikováno v P.Jemelka, M. Valach (Eds.), Etika a dnešek (Sborník referátů z mezinárodního semináře). Brno: Pedagogická fakulta MU, s. 63-67.

autor: Ivo Čermák

(31.08. 2006)

 

 


Self-efficacy dětí ve školní činnosti

Publikováno ve Sborníku příspěvků z konference k nedožitým 90. narozeninám prof. PhDr. Roberta Konečného. CSc. BRNO 1996

autoři: Tomáš Urbánek, Ivo Čermák

(31.08. 2006)

 

 


Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí

Článek publikovaný v ČS Psychologii 97/3

autoři: Tomáš Urbánek a Ivo Čermák

(31.08. 2006) 

 
 
 

 


 Využití interaktivních metod pro přípravu studentů ekonomů k řídící práci

Příspěvek vychází z porovnání tradičních výukových postupů s postupy experienciálního učení. Popisuje uplatnění interaktivních metod a principů experienciálního učení při vysokoškolské přípravě na řídící práci na příkladě předmětu, realizovaného na VŠE v Praze. Podává přehled metodických vodítek pro rozvoj vnímané osobní účinnosti (self-efficacy) studentů

Self-efficacy - její ovlivnění prostřednictvím cílených intervencí

Prezentace ze semináře na téma !Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných" sekce psychologie práce a organizace ČMPS

autorka: Eva Jarošová

(23.08. 2007)

 


Sociálně kognitivní přístup A. Bandury

Širší teoretické přístupy k problematice; kapitola z Dizertační práce: Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti, 2001

autorka: Irena Wagnerová

(09.08. 2005)

 

 


Jak se dítě vyrovnává a učí se vyrovnávat s životními nároky

V rámci svého výzkumu nechávám skládat dítě společně s rodičem stavebnici Lego. Jedno dítě si kostky vezme a složí je, druhé dítě za pomoci rodiče stavebnici skládá půl hodiny, až ji složí.

autorka: Simona Hoskovcová

(09.08. 2005)

 

 


Info 

Zde najdete různé články k tématu self-efficacy. Otevírají se ve formátu pdf na nové stránce.

Doporučení na knižní publikace k tématu self-efficacy najdete v záložce Knihy.Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116